Emissie-efficiëntie en energie-efficiëntie

Nederland is een welvarend land en de kwaliteit van het leven is hoog. Toch bestaan er zorgen over de houdbaarheid van onze welvaart. Deze zorgen hebben betrekking op wat de toekomstige generaties aan (uitputbare)hulpbronnen...

 

en energiebronnen kunnen inzetten zowel als op de mondiale problemen, waar de mensheid als geheel voor staan. Bijvoorbeeld klimaatverandering.

 

Vergroening van de economie is een antwoord hierop: streven naar welvaartsgroei zonder dat dit ten koste gaat van de leefomgeving. Daarbij wordt de efficiëntie van de inzet van energie en van de grondstoffen drastisch verhoogd. Het gaat erom met minder energie en grondstof meer toegevoegde waarde te genereren. Daarvoor is monitoring van duurzaam beleid nodig.

 

De Europese Commissie vaart haar eigen koers in het terugdringen van de emissies en heeft daarvoor de EU routekaart 2013-2020 vastgesteld,
waaraan elke lidstaat zich aan dient te houden.

 

Emissie verantwoording per bedrijf zal de komende trend worden, waarbij de Stichting EIC zich op het standpunt stelt, dat elk bedrijf (als bezitter van haar eigen emissierechten)de eigen verantwoordelijkheid heeft. Zowel in positieve zin(verhandelbare emissierechten)als in negatieve zin(bijkopen op de emissiemarkt).

 

Verhandelbare emissierechten ontstaan bij bedrijven indien zij energiebesparende maatregelen hebben genomen en deze zijn erkend als zodanig door de Nederlandse overheid. De wet Milieu Beheer vormt hierin een basis in Nederland. De ‘’energie paragraaf’’ daarin de NORM.

 

Deze energiebesparing is dan niet alleen merkbaar in een (lagere)energierekening maar draagt tevens bij aan een verminderde uitstoot(emissie)van CO2.
Als deze emissiebesparingen per bedrijf worden gemeten en worden gecertificeerd dan komen de emissierechten in aanmerking voor verhandeling op de emissiemarkten.

 

Stichting EIC verzorgt het administratief beheer van deze emissierechten met bijkomend voordeel, dat deze rechten kunnen worden meegeteld in de winst-of verliespositie per bedrijf.

 

Op deze manier kan de concurrentiepositie aanzienlijk verbeterd worden bij het bedrijf, dat de overtollige emissierechten kan verzilveren en zodoende extra inkomsten kan genereren op de bedrijfsbalans.

 

Het streven van Stichting EIC om per sector van de Nederlandse samenleving energie-efficientie en met name emissie-efficiëntie in beeld te krijgen en centraal vast te leggen komt naar voren door samenwerking met het Agentschap.nl inzake ‘’de klimaatmonitor’’.

 

De ‘’klimaatmonitor’’ is een instrument voor monitoring van lokaal en regionaal klimaatbeleid opgesteld door Agentschap.nl, een onderdeel van de Nederlandse Overheid. Met deze meetgegevens van energie-efficientie van alle gemeentes, regio’s en provincies wil de Stichting EIC gaan werken en deze gaan combineren met de meetgegevens van alle bedrijven in Nederland inzake de emissie van alle broeikasgassen.

 

De ‘’klimaatmonitor’’ is een instrument van Agentschap.nl(ministerie van Infrastructuur en Milieu)en geeft per sector de CO2 ‘’voetafdruk’’ weer.

 

De sectoren zijn:

GEBOUWDE OMGEVING  ( met subsectoren woningen, dienstverlening, riolering en waterzuiveringsinstallaties, drinkwatervoorzieningen )

MOBILITEIT                   ( met subsectoren wegverkeer, railverkeer, mobiele werktuigen, binnen-en recreatievaart, zeescheepvaart en visserij )

INDUSTRIE                    ( met subsectoren industrie, bouwnijverheid, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, energieproductie en delfstoffenwinning )

LANDBOUW                    ( met subsectoren landbouw, jacht en bosbouw )

OVERIG

 

De wens en visie van Stichting EIC is het, om deze meetgegevens van elke gemeente, regio en provincie van uitstootgegevens te combineren met de meetgegevens van elk bedrijf en individu.

 

Zodoende wordt een totaalbeeld geschapen dat nauwkeurig weergeeft wat de werkelijke totale uitstoot is van de Nederlandse samenleving als GEHEEL (gemeentes, regio’s, provincies en van het bedrijfsleven per sector).

 

Op deze wijze wil Stichting EIC het instrument ‘’klimaatmonitor’’ zien en tevens gebruiken als ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven bij het nauwkeurig en objectief in kaart brengen van het energie-efficiënt beleid inclusief haar emissie- efficiëntie.

 

De EIC totaalmonitor omvat dan een centraal opgeslagen databestand van alle meetgegevens in Nederland, dat geraadpleegd kan worden voor een nauwkeuriger afgestemd milieubeleid in Nederland voor zowel overheden als bedrijven.

 

Een milieubeleid, dat is gebaseerd op daadwerkelijke cijfers betreffende de uitstoot van emissies per sector (gebouwde omgeving, industrie en energie, landbouw en mobiliteit) en per gemeente, regio en provincie.

 

Emissie –efficiëntie is het streven van de Stichting EIC. Als onderdeel van de totale energie-efficientie dat moet leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld in de loop van de tijd.

 

Emissie-efficiëntie dat een gecertificeerde internationale registratie van daadwerkelijke en direct zichtbaar behaalde emissiereducties inhoudt van individuele organisaties en bedrijven volgens KYOTO doelstellingen. Dit vormt een van de speerpunten van Stichting EIC, die wordt gehanteerd om een onafhankelijk informatie centrum te kunnen zijn in Energie Efficiëntie en Emissie-efficiëntie.