Nieuws Stichting E.I.C.

1.) Kunnen emissies het economisch machtevenwicht verstoren?
Wie is straks de nieuwe eigenaar van nieuwe emissies?
“Avoided Emissions” als voorkomen en vermeden emissies
door economische groei en duurzaam en hernieuwbaar.

Wat zal er gebeuren als investeerders, beleggers en banken gaan begrijpen, dat het voorkomen van broeikasgasemissies minimaal dezelfde jaarlijkse waarde vertegenwoordigen dan de te reduceren emissies zoals afgesproken in het
Kyoto-protocol?
Het voorkomen of vermijden van emissies geeft recht op een nieuwe emissie eigenaar. De uitstootreductie is geregeld in het ETS. Het voorkomen van emissies door nieuwe groei levert een extra emissie bijdrage aan de totale afname van emissies en zorgt voor nieuwe emissie eigenaren.
Daar waar energiebedrijven als producent de emissierechten konden verhandelen, zijn vanaf 2013 de HE producenten,
de duurzame grondstoffen eigenaren en ook de Non ETS bedrijven aan zet.
Het systeem was al niet waterdicht vanaf 2005 en door het erkennen van weeffouten is gebleken dat vele van de niet-ETS emissies in 2005-2012 zijn meegeteld door energiebedrijven (ETS) ten koste van huishoudens, MKB-sectoren en overige niet handelende organisaties.
Daar is nu dus verandering in gekomen door het gelijkstellen van de emissierechten van te reduceren emissies, te voorkomen emissies en te vermijden emissies. Logisch want emissies en emissierechten zijn van ons en voor ons allemaal.

Rekenvoorbeeld:
In 1990 vastgesteld Nederlands quotum 200mton CO2.
Reduceren, incl. groeifactor in 2050 80% = resterend 40mton CO2 in 2050.
Nederland krijgt jaarlijks toegewezen 200mton CO2 afbouwend tot 2020.

Na 2020 zijn de kostenreductie voor Nederland zelf en veel hoger door extra maatregelen voor het voorkomen of vermijden van emissies.
(Nog afhankelijk van de schaarste op de wereldmarkt en de emissies prijs ontwikkeling)


Stel: waarde van 200mton CO2 = 10 Euro per ton.
Vervangingswaarde = per jaar 2 miljard euro.

Waaruit blijkt dat het voorkomen van emissies door economische groei een garantie geeft op het geïnvesteerd kapitaal.

 2.) Bent u de nieuwe eigenaar van emissierechten?

De in 1990 afgesproken hoeveelheid Nederlandse emissierechten en de gerealiseerde gereduceerde emissies tot 2012 bepalen de waarde van (nieuwe emissies en emissierechten) het voorkomen en vermijden van emissies en emissierechten. Daar waar de Nederlandse politiek de afgelopen 23 jaren haar verantwoordelijkheid heeft laten liggen t.a.v. klimaatverandering, geeft het kansen voor duurzame investeringen en eigenaren van hernieuwbare grondstoffen. (Dus de nieuwe emissierechten)

Hoe zit dat?
De verdeling van emissies was in Nederland gemaakt over het ETS en Non-ETS. Elk had ca. 100mton CO2, waarvan de industrie in het ETS kon en mocht handelen en het Non-ETS verbonden was aan de overheid en alleen de overheid mocht handelen.
In 1990 was de uitstoot berekend en tot 2005 werd bekend welke maatregelen werden getroffen om de 200mton CO2 te reduceren. Daarbij was een gemiddelde groeifactor meegeteld.
In 2012 blijkt dat wij van alle Internationale doelstellingen slechts minimaal 4% hebben kunnen realiseren in 23 jaren en Nederland in 7 jaren nog minimaal 14% extra moet realiseren.
Dat betekent dat naast emissies voor reductie van het totaal, extra inspanningen nodig zijn door investeerders, beleggers en banken die investeren in duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen. Dat betekent dat deze positieve emissies nieuwe eigenaars hebben met een verhandelbare emissiewaarde.

 3.) Verschil voorkomen van emissies en reduceren van emissies.

Reduceren is het terugdringen van emissies die al jaren worden veroorzaakt door installaties van energieopwekking en onder andere voor de voedselindustrie. Door andere beschikbare technieken zijn we instaat om deze bestaande emissies terug te dringen door installaties aan te passen. Door nog weer andere inzichten kunnen we zelfs op andere manieren produceren en hebben we emissies helemaal niet meer nodig. In dit geval kunnen we oudere installaties overbodig maken en de emissies van die installaties dus voorkomen of vermijden.

4)Het EIC spaarplan:

Het milieu is afhankelijk van milieu besparende inspanningen. Inspanningen die wij direct en indirect als burgers en bedrijfsleven kunnen leveren. Uitstoot verminderen van emissies door minder energie, door milieuvriendelijke producten die zich terugverdienen door twee modellen:

1. Emissies en emissierechten waren voorbehouden aan de energie-intensieve industrie. Nieuwe inzichten in ontwikkelingen geven het verschil in emissies uitgedrukt weer in duurzame en niet-duurzame inspanningen. Deze ‘vermeden emissies’ vormen de basis van een spaarplan. Een spaarplan waarin de beloning voor de geleverde inspanning en emissie besparing wordt omgezet in een waardecertificaat wat kan worden gespaart of worden verkocht.

2. Energiebesparing door een lager energiegebruik en een verlaging van de totale energieprijs.

Nederland kent ca. 200 miljoen ton CO2 emissies per jaar sinds 1990.
De verdeling daarvan is vastgesteld als volgt:
a. Ca. 100 miljoen ton voor ca. 420 bedrijven (de energie-intensieve industrie)
b. Ca. 100 miljoen ton voor ca. 250.000 bedrijven en huishoudens enz.

De Europese Commissie heeft als gevolg het ondertekenen van Internationale verdragen, Europa verplicht tot het realiseren van de emissie doelstellingen. Wat neerkomt voor Nederland op 16% emissie besparing t.o.v. 1990. Deze emissie doelstellingen worden bij lange na niet gehaald als de milieu problemen ook de problemen zijn geworden van de ca. 250.000 bedrijven en de huishoudens.

De Nederlandse overheid en de politiek kiest voor decentralisatie van energieopwekking en vooral voor het verhogen van de belasting op energie. Dit terwijl een simpele doeltreffende manier bereikt kan worden door de inspanning te belonen.

Door inspanning worden emissies verminderd en gespaard in waardecertificaten. Vermeden emissies kunnen worden gekocht als aandeel van een duurzaam bedrijf. Vermeden emissies kunnen worden verkregen via een (EPBD) gecertificeerd energiecertificaat en zijn via het Nationaal Register geregistreerd.

De basis van de vermeden emissies vormen de jaarlijkse onder punt b. 100 miljoen ton CO2 emissies van de ca. 250.000 bedrijven en huishoudens. Daarnaast is er een basis te vinden in de 600 miljoen ton CO2 emissies, die door het ingrijpen van de Europese Commissie terecht zullen komen in een op te richten fonds voor CO2.

Er is een basis kapitaal aanwezig van jaarlijks 700 miljoen ton emissies met een huidige waarde van Eur. 3,- die zal oplopen bij een oplopende emissie schaarste.

Stichting EIC wil deze markt introductie realiseren met uw steun. Graag ontvangen wij reacties van u.

Emissies-besparen-en-emissies-sparen